Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

นักวิ่งชั้นนำ

นักวิ่งชั้นนำ

เพื่อให้นักกีฬาชั้นนำที่มีความสามารถสูงได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การสมัครมีการจัดการได้อย่างเป็นธรรม จะมีการสำรองพื้นที่ให้นักกีฬาชั้นนำ โดยอิงจาก “ดัชนีความสามารถ (Performance Index)”ในแต่ละประเภทระยะที่เข้าร่วมแข่งขัน นักกีฬาชั้นนำต้องลงทะเบียนเข้าร่วมในห้วงเวลาที่เปิดรับสมัคร จะไม่รับสมัครเพิ่มภายหลังที่กำหนด

ชาย หญิง  
50K 100K 100M 50K 100K 100M  
ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 850 820 800 710 690 650 หรือนักกีฬา 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศ
ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขัน โดยเสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักกีฬาจากภูมิภาคที่ 2 710 660 580 560 520 450  

หมายเหตุ : ภูมิภาค 1 : สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น โอเซียเนีย
ภูมิภาค 2 : ประเทศอื่นๆ

นักกีฬาที่มีคุณสมบัติอาจได้ประโยชน์จากเงื่อนไขข้างต้น ดังนั้น กรุณาติดต่อผู้จัด โดยส่งกรอกข้อมูลที่ นักกีฬาชั้นนำ เพื่อจะได้รับโค้ดส่วนลด ซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนลดในกระบวนการสมัครปกติ

Follow the races live