Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

กติกาการสมัคร

กติกาการสมัคร

การลงทะเบียนสมัครจะสามารถทำได้จากเว็บไซต์ https://inthanon.utmb.world ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องจับฉลาก

  1. เงื่อนไขการเข้าร่วม

ระยะเวลาการรับสมัคร :

จะเปิดให้นักวิ่งที่มีดัชนีความสามารถ หรือ UTMB® Index ที่ใช้ได้สมัครเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:00 น. (GMT +7000) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2023 เวลา 9:59 (GMT +7000) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้ นักวิ่งที่มีหรือไม่มี UTMB® Index สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 น. (GMT +7000) หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

อายุขั้นต่ำ : ทุกคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 หรือก่อนหน้านั้นสามารถลงทะเบียนเพื่อแข่งขัน TRANS-INT 160, ELEPHANT 100, HMONG 50 และ PALACE 20 ได้ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2553 หรือก่อนหน้านั้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน RAJAPRUEK 10 ได้

รุ่นอายุ :

TRANS-INT 160 ELEPHANT 100 HMONG 50 PALACE 20 RAJAPRUEK 10
13-19 No No No No Yes
20-34 Yes Yes Yes Yes Yes
35-39 Yes Yes Yes Yes Yes
40-44 Yes Yes Yes Yes Yes
45-49 Yes Yes Yes Yes Yes
50-54 Yes Yes Yes Yes Yes
55-59 Yes Yes Yes Yes Yes
60-64 Yes Yes Yes Yes Yes
65-69 Yes Yes Yes Yes Yes
70-74 Yes Yes Yes Yes Yes
75-79 Yes Yes Yes Yes Yes
80-84 Yes Yes Yes Yes Yes
85+ Yes Yes Yes Yes Yes

ประสบการณ์ :

ในการลงทะเบียนเข้าร่วม Doi Inthanon Thailand by UTMB® เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งจำเป็นต้องมีประสบการณ์ โดยยืนยันประสบการณ์จาก UTMB® Index ดังนี้ : • 50K : มี UTMB® Index ที่ใช้ได้ ในหมวดหมู่ 20K หรือ 50K หรือ 100K หรือ 100M • 100K: มี UTMB® Index ที่ใช้ได้ ในหมวดหมู่ 50K หรือ 100K หรือ 100M • 100M: มี UTMB® Index ที่ใช้ได้ ในหมวดหมู่ 100K หรือ 100M ไม่จำเป็นต้องใช้ UTMB® Index สำหรับการแข่งขัน 20K และ 50K ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ (https://utmb.world/utmb-index)

  1. โอนสิทธิ์การสมัคร

ก) โอนสิทธิ์ให้นักกีฬาคนอื่น: การลงทะเบียนเป็นเรื่องส่วนบุคคล (มอบสิทธิ์การวิ่งให้ผู้อื่นโดยไม่แจ้งผู้จัดไม่ได้) อย่างไรก็ตาม สามารถโอนสิทธิ์การลงทะเบียนให้นักกีฬาอื่นได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเงื่อนไขว่า นักกีฬาที่รับโอนสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครที่ระบุไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ขนาดของเสื้อยืดแข่งขันและเสื้อฟินิชเชอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะไม่คืนค่าสมัครเดิมและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 500 บาทสำหรับนักกีฬาใหม่ที่รับโอน และจะต้องลงทะเบียนใน Inthanon.utmb.world

ข) โอนไปแข่งขันในประเภทอื่น : หากยังไม่เต็มจำนวน สามารถโอนการสมัครไปแข่งขันในระยะทางที่สั้นลงได้จนถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รวมถึง เสื้อยืดแข่งขันและเสื้อฟินิชเชอร์) ในกรณีโอนการสมัครไปแข่งขันในระยะทางที่สั้นกว่าเดิมนี้ จะไม่มีการคืนเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถขอโอนการสมัครไปยังระยะทางที่ยาวขึ้นได้ แต่ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันในการอนุมัติ

  1. การยกเลิกการสมัคร

ก) การประกันภัยการยกเลิกการสมัคร: วัตถุประสงค์ของการประกันภัยการยกเลิกการสมัครนี้ คือ อนุญาตให้นักกีฬาได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวนถ้าหากยกเลิกโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้: เจ็บป่วยอย่างรุนแรง ได้รับการบาดเจ็บหนัก หรือถึงแก่ชีวิตของนักกีฬา หรือคนในครอบครัว นักกีฬาตั้งครรภ์ ขนส่งสาธารณะขัดข้อง/เที่ยวบินหยุดชะงัก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เอกสารการเดินทางถูกขโมย ถูกเรียกเกณฑ์ทหาร ย้ายที่ทำงาน การเปลี่ยนแปลงวันสอบ นักกีฬาสมัครการประกันการยกเลิกการสมัครได้ระหว่างการสมัคร โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าสมัคร 500 บาท ต่อการแข่งขัน

ข) การยกเลิกการสมัครและขอคืนเงินโดยไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกัน:

วันที่ยกเลิก % ค่าสมัครที่คืน
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 60%
ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 50%
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 30%
หลังเดือนตุลาคม ไม่มีการคืนเงิน

ค) ข้อยกเว้น ในกรณีที่งานถูกยกเลิก : หากการแข่งขันถูกยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องมีการจัดการแข่งขันที่แตกต่างออกไป (เช่น การแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องถูกยกเลิก) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ UTMB® International มากกว่า 30 วันก่อนเริ่มการแข่งขัน นักกีฬาจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนบางส่วน และถือว่าผู้จัดจะสามารถใช้ส่วนต่างนั้นจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนที่เกิดขึ้น ณ วันที่ยกเลิก นักกีฬาจะได้รับเงินคืนดังนี้:

วันที่ยกเลิก % ค่าสมัครที่คืน
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 60%
ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 50%
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 30%
หลังเดือนตุลาคม ไม่มีการคืนเงิน

หากการแข่งขันถูกยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเริ่มการแข่งขัน หรือหากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ไม่สามารถดำเนินต่อได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กกท. จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

Follow the races live